پمپ آب خانگی چیست؟

پمپ آب یا پمپ آب خانگی، پمپی است که در مصارف خانگی جهت تقویت فشار آب خانگی استفاده می شود. برای افزایش فشار آب خانگی از پمپ های مختلفی می توان استفاده کرد که در ذیل نمونه های آن ذکر شده است.

  • پمپ آب خانگی نیم اسب بخار
  • پمپ آب خانگی یک اسب بخاربشقابی
  • پمپ آب خانگی یک اسب بخار دو پروانه
  • پمپ آب خانگی یک ونیم اسب بخاردو پروانه
  • پمپ آب خانگی دو اسب بخار

عوامل موثر در نوع این پمپ آب خانگی عبارتند از:

  • متراژساختمان
  • تعداد طبقات ساختمان
  • میزان مصرف آب
  • تعداد شیر آب موجود

پمپ آب خانگی در آذر موتور: